User Profile

Giles Albert

Bio Statement Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową, na łączną kwotę - w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety - co najmniej 95 100 PLN a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie - minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (PLN) Poziom warunku (PLN) — umowa powinna zawierać wskazanie, który/ którzy z Wykonawców jest/są upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, — nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, — nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz.231 z 19.2.2013). Rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art.24 ust.
blefaroplastica-prima-dopo-risultati_700

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub. stomatolog lublin