Tarabichi, Samih, American Hospital Dubai, United Arab Emirates