Author Details

Lahaj, Mary K., Muslim chaplain, hospital, United States